Положення про Профспілковий фонд соціальної допомоги здобувачам вищої освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою профкому первинної
профспілкової організації студентів,
аспірантів і докторантів
ХНУ імені В.Н. Каразіна
№П 28-04 від 23.05.2007 р.

зі змінами та доповненнями,прийнятими на
ХХХVІІІ звітній конференції первинної  профспілкової організації
студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна
«02» грудня 2015 р.

зі змінами та доповненнями, прийнятими на
ХХХІХ звітній конференції первинної  профспілкової організації
студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна
«01» грудня 2016 р.

зі змінами та доповненнями, прийнятими на
Пленумі комітету первинної профспілкової організації студентів,
аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н.  Каразіна
«26 » квітня 2017 р.
_____________С.С. Махновський

ПОЛОЖЕННЯ
про Профспілковий фонд соціальної допомоги здобувачам вищої освіти
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

1. Загальні положення
Профспілковий фонд соціальної допомоги здобувачам вищої освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі – Фонд) створений відповідно до Статуту Профспілки працівників освіти і науки України на підставі рішення конференції первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна від 27 березня 2007 р.
Фонд утворюється комітетом первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів (далі – профком) з метою підвищення життєвого рівня та забезпечення соціально-економічних прав та гарантій здобувачам вищої освіти та іншим особам, які знаходяться на обліку в первинній профспілковій організації студентів, аспірантів і докторантів.
Кошти Фонду використовуються відповідно до цього Положення та кошторису, який затверджується на засіданні комітетом первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів.
Облік надходжень та використання коштів Фонду здійснюється бухгалтерією первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів.

2. Порядок утворення та використання коштів Фонду
Фонд формується за рахунок добровільних внесків здобувачів вищої освіти, з числа студентів, які перебувають на обліку у первинній профспілковій організації студентів, аспірантів і докторантів на розрахунковий рахунок первинної профспілкової організації. Внески встановлюються в розмірі не менш як 1% від мінімальної академічної стипендії.
Кошти Фонду витрачаються на здійснення статутної діяльності та для надання виплат членам профспілки відповідно до «Положення про порядок надання профспілкових виплат членам профспілки за рахунок коштів первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна». Рішення про надання виплат приймається профкомом (президією профкому).

3. Контроль за використання коштів Фонду
Контроль за правильним використанням коштів Фонду здійснює ревізійна комісія первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів.
Профком звітує про використання коштів Фонду на конференції первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів.

4. Прикінцеві положення
Рішення про ліквідацію Фонду приймається на конференції (Пленумі профкому) первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів або за її дорученням на засіданні комітету первинної профспілкової організації.
Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється на підставі рішення конференції (або Пленуму профкому) первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів або за її дорученням на засіданні профкому.