УГОДА МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ПЕРВИННОЮ ПРОФСПІЛКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ СТУДЕНТІВ

УГОДА МІЖ
АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ПЕРВИННОЮ ПРОФСПІЛКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н. КАРАЗІНА
НА 2015-2019 РОКИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Предметом цієї Угоди є додаткові, порівняно з чинним законодавством, умови щодо забезпечення соціально-економічних прав та гарантій студентів, аспірантів і докторантів університету, організація їх оздоровлення, відпочинку, дозвілля, а також побутового та медичного обслуговування.
1.2. Угоду укладено відповідно до Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про об’єднання громадян», законодавства України про освіту, інших нормативно-правових актів України, положень Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Центральним Комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, Регіональної угоди між Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Харківською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, а також Статуту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

2. СТОРОНИ УГОДИ
2.1. Сторонами Угоди є: адміністрація університету в особі ректора, що представляє інтереси університету, та виборний орган первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів університету – профспілковий комітет в особі голови, що представляє інтереси студентів, аспірантів і докторантів.
2.2. Адміністрація університету визнає первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів і докторантів повноважним представником інтересів студентів, аспірантів і докторантів з питань навчального процесу та захисту їх соціально-економічних прав та інтересів.
2.3. Угода є локальним нормативним актом соціального партнерства, її норми і положення діють безпосередньо в університеті і є обов’язковими для виконання ректором, студентами, аспірантами і докторантами університету та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів. Сторони зобов’язуються враховувати норми діючих Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і профспілковими об’єднаннями України, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Центральним Комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, а також Регіональної угоди між Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації і Харківською обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки.
2.4. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства.

3. ДІЯ УГОДИ
3.1. Угода укладається на 5 років із дня прийняття її конференцією студентів, аспірантів і докторантів. Після закінчення строку дії Угода продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть нову або не переглянуть чинну.
3.2. Угода поширюється на всіх студентів, аспірантів і докторантів денної форми навчання.
3.3. Зміни у керівництві, складі, структурі та назвах сторін не викликають припинення дії Угоди.

4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
Обов’язки адміністрації:
4.1. Здійснювати своєчасну виплату стипендій студентам, аспірантам і докторантам в установлені строки з 22 по 24 число поточного місяця.
4.2. Забезпечувати надходження коштів, в межах фінансування з бюджету, до Фонду соціального захисту студентів і аспірантів, створеного в університеті, за рахунок не менш як 10% коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів і аспірантів.
Використовувати кошти Фонду соціального захисту студентів і аспірантів відповідно до Положення про заохочення та надання матеріальної допомоги студентам і аспірантам, затвердженого наказом університету від 06.07.2006 р. №0102-1/102 та кошторису.
4.3. Планування і розподіл коштів, що надходять з бюджету та які безпосередньо стосуються інтересів студентів, аспірантів і докторантів, проводити за участі профспілкового комітету.
4.4. Погоджувати з профкомом первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів наступне:
– Правила внутрішнього розпорядку університету, в розділах, що стосуються
студентів, аспірантів і докторантів;
– заохочування студентів, аспірантів і докторантів за успіхи в навчальній, науковій, спортивній та громадській діяльності;
– надання матеріальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам;
– розподіл коштів на організацію культурно-виховної та спортивно-оздоровчої роботи;
– питання організації громадського харчування, побутового та медичного обслуговування студентів, аспірантів і докторантів.
4.5. Сприяти діяльності органів студентського самоврядування в університеті, забезпечувати участь представника профкому первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів у засіданнях Вченої ради університету, ректорату, приймальної та бюджетної комісій, інших робочих органах.
4.6. При наявності вакансій в університеті, приймати на роботу студентів, аспірантів і докторантів з неповним робочим днем за погодженням графіка роботи з профкомом первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів.
4.7. При формуванні розкладу занять дотримуватися норм навчального навантаження та рівномірного розподілу навчальних годин протягом тижня згідно з чинним законодавством України.
4.8. Налагодити взаємодію між підприємствами різних форм власності, закладами освіти та відповідальними структурами державної служби зайнятості населення, соціальними службами молоді з метою працевлаштування випускників університету, відповідно до Указу Президента України від 23.01.96 р. «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. №992 «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням» та наказу Міністерства освіти і науки України від 08.09.2014 р. №1002 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям навчальних закладів у 2014 році».
4.9.Матеріально заохочувати обдарованих студентів та молодих вчених, які є переможцями всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів. Сприяти посиленню мотивації до участі у науково-дослідній роботі.
4.10. Преміювати щомісяця за наявності бюджетного фінансування старост академічних груп, які отримують стипендію на групу за участь у громадській діяльності у
розмірі 15% від мінімального розміру стипендії за рахунок стипендіального фонду.
4.11. Включати до складу стипендіальних комісій в університеті представників профкому первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів.
4.12. Проводити соціальні виплати за рахунок коштів бюджету дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, інвалідам і особам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи.
4.13. Здійснювати виплату стипендії через установи банків за згодою студентів, аспірантів і докторантів відповідно до укладених договорів.
4.14. Формувати молодіжні трудові загони з метою забезпечення зайнятості студентів у вільний від навчання час.
4.15. Організовувати пільговий проїзд студентів університету в міському пасажирському транспорті згідно з чинним законодавством України.
4.16. Працювати в напрямку залучення коштів випускників та друзів університету для встановлення іменних та наукових стипендій студентам і молодим вченим.
4.17. Враховувати пропозиції профкому первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів при формуванні щорічного кошторису університету у питаннях розвитку матеріально-технічної бази навчальних корпусів, гуртожитків та об’єктів культурного і спортивно-оздоровчого профілю.
4.18. Випускникам університету, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менше ніж на три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, надавати одноразову адресну грошову допомогу в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів».
4.19. Сприяти реалізації права студентів, аспірантів і докторантів на додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням. Тривалість робочого часу студента не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу працівника.
4.20. Відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” забезпечувати узгодження з профспілковим комітетом проектів локальних нормативних документів, що стосуються соціально-економічних прав та інтересів
студентів, аспірантів і докторантів.
4.21. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» погоджувати відрахування з університету та поновлення на навчання в ньому студентів, аспірантів і докторантів, з підстав встановлених чинним законодавством України.
Обов’язки профкому студентів, аспірантів і докторантів:
4.22. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою стипендій в установлені строки з 22 по 24 число поточного місяця, недопущення змін термінів та розмірів виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам.
4.23. Брати участь у роботі стипендіальних комісій в університеті.
4.24. Здійснювати облік студентів з числа малозабезпечених сімей та надавати їм допомогу.
4.25. Інформувати студентів, аспірантів і докторантів щодо діяльності Центру працевлаштування студентів та випускників університету, а також наданих роботодавцями вакансій для працевлаштування.
4.26. Здійснювати заходи, спрямовані на організацію страхування студентів, аспірантів і докторантів за їх згодою.
4.27. Надавати до бюджетної комісії університету пропозиції відносно фінансування заходів, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази навчальних корпусів, гуртожитків на об’єктів культурного і спортивно-оздоровчого профілю.
4.28. Брати участь у розподілі та використанні коштів, які виділяються на соціальний захист студентів, аспірантів і докторантів, а також здійснювати заходи щодо їх додаткового залучення.
4.29. Співпрацювати з адміністрацією університету та органами студентського самоврядування стосовно поліпшення умов навчального процесу, захисту соціально-економічних прав та інтересів студентів.
4.30. Надавати консультативну та практичну допомогу студентам, аспірантам і докторантам з питань соціального захисту.
Спільні обов’язки:
4.31. Здійснювати контроль за якістю харчування та обслуговування в підприємствах та закладах громадського харчування, що розташовані на території університету.
4.32. Співпрацювати в напрямку працевлаштування студентів.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ УМОВ
Обов’язки адміністрації:
5.1. При формуванні плану підготовки університету до нового навчального року
забезпечити пріоритетне виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій,
інженерних мереж гуртожитків та навчальних корпусів.
5.2. Укомплектувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до норм, обумовлених чинним законодавством України.
5.3. Забезпечити нешкідливі та безпечні умови проживання студентів і аспірантів у гуртожитках, згідно з Правилами техніки безпеки, безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки та електробезпеки, а також санітарно-гігієнічних норм.
5.4. Використовувати житловий фонд гуртожитків відповідно до наказу університету про поселення студентів у гуртожитки в поточному навчальному році та плану розподілу місць між факультетами. Розподіл місць проживання в гуртожитках між факультетами здійснювати за участі профкому первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів та органів студентського самоврядування гуртожитків.
5.5. Надавати сімейним студентам і аспірантам окремі кімнати в гуртожитках за умови, якщо обидва члени сім’ї навчаються в університеті та за наявності вільних місць.
5.6. Укладати угоди зі студентами й аспірантами на проживання в гуртожитках.
5.7. Погоджувати з профкомом первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів наступне:
– накази та розпорядження, що стосуються проживання та побуту студентів і аспірантів;
– плату за проживання в студентських гуртожитках у розмірі до 40 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу вищого навчального закладу;
– Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках студмістечка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
– Угоди на проживання в гуртожитках університету.
5.8. Сприяти діяльності органів студентського самоврядування в гуртожитках.
5.9. Встановлювати передбачені чинним законодавством пільги при сплаті за проживання та комунальні послуги в гуртожитках.
5.10. Розмір сплати за проживання та комунальні послуги в гуртожитках для студентів і аспірантів встановлювати за погодженням з профкомом первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів, у розмірі до 40 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу вищого навчального закладу.

Обов’язки профкому студентів, аспірантів і докторантів:
5.11. Брати участь у розробці й обговоренні проектів поточного та капітального ремонту гуртожитків і навчальних корпусів, формуванні молодіжних трудових загонів для ремонту та благоустрою будівель і території університету.
5.12. Здійснювати контроль за умовами проживання студентів і аспірантів у гуртожитках та дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.
5.13. Брати участь у поселенні студентів і аспірантів та розподілі місць у гуртожитках між факультетами.
5.14. Вести облік сімейних студентів, які потребують місця в гуртожитках.
5.15. Сприяти діяльності органу студентського самоврядування в гуртожитках, надавати консультації та практичну допомогу в їх роботі.
Спільні обов’язки:
5.16. Проводити щорічний огляд-конкурс на кращі студентські кімнати гуртожитків студмістечка університету відповідно до Положення про огляд-конкурс на кращі студентські кімнати гуртожитків студмістечка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, затвердженого ректором університету від 22.04.2014 р. та погодженого з профкомом
5.17. Сприяти студентам, які мешкають в гуртожитках, в питанні оформлення субсидії для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги.
5.18. Сприяти наданню сімейним студентам і аспірантам окремих кімнат у гуртожитках університету.

6. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА, ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
Обов’язки адміністрації:
6.1. Підтримувати в належному стані приміщення університету, призначені для проведення культурно-масової та просвітницької роботи серед студентів, аспірантів і докторантів. Сприяти розвитку їх матеріально-технічної бази. Вишукувати та залучати додаткові кошти на ремонт та утримання цих приміщень, проведення культурно-масових заходів в університеті.
6.2. Розвивати та підтримувати різноманітні форми роботи з організації дозвілля студентів (студентські клуби, кафе, дискотеки, творчі та художні колективи
самодіяльності, туристичні клуби, КВК та інше).
6.3. Не допускати використання приміщень культурно-просвітницького профілю
поза призначенням та їх зачинення без погодження з профкомом первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів.
Обов’язки профкому студентів, аспірантів і докторантів:
6.4. Забезпечити централізоване розповсюдження квитків серед студентів, аспірантів і докторантів на культурно-масові та спортивні заходи, що проходять в університеті та за його межами.
6.5. Надавати всебічну підтримку існуючим в університеті студентським клубам, КВК, творчим та художнім колективам самодіяльності.
Спільні обов’язки:
6.6. Організувати проведення тематичних відеолекторіїв, виставок і конкурсів, зустрічей з культурними, громадськими та суспільно-політичними діячами.

7. СПОРТИВНА РОБОТА, ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Обов’язки адміністрації:
7.1. Сприяти проведенню в університеті різноманітних студентських спортивних змагань та першостей, спартакіад з різних видів спорту. Надавати всебічну допомогу та підтримку студентським спортивним командам, фінансувати заходи, пов’язані з їх участю у міжвузівських, міських, національних і міжнародних змаганнях та турнірах.
7.2. На період літнього оздоровчого сезону надавати профкому студентів, аспірантів і докторантів у безкоштовне користування згідно із затвердженим кошторисом спортивно-оздоровчий табір “Фігуровка”.
7.3. Забезпечувати своєчасне фінансування витрат для проведення необхідних заходів щодо ремонту та підготовки табору “Фігуровка” до оздоровчого сезону згідно із затвердженим кошторисом.
7.4. Передбачити можливість надання матеріальної допомоги студентам і аспірантам за рахунок коштів стипендіального фонду на оздоровлення у спортивно-оздоровчому таборі “Фігуровка”, лікувальних та туристично-оздоровчих комплексах, базах відпочинку.
7.5. На спортивних спорудах університету першочергово виділити час для проведення навчальних груп з фізичного та спортивного виховання та фізичної реабілітації, у яких займаються студенти, аспіранти та докторанти університету.
7.6. Організовувати проведення щорічних безоплатних медичних оглядів студентів.
Обов’язки профкому студентів, аспірантів і докторантів:
7.7. Забезпечити оздоровлення та відпочинок студентів, аспірантів і докторантів
шляхом надання путівок до:
– спортивно-оздоровчого табору “Фігуровка”;
– лікувальних та туристично-оздоровчих комплексів, пансіонатів, баз відпочинку.
7.8. Надавати в першу чергу путівки до спортивно-оздоровчих таборів, лікувальних та туристично-оздоровчих комплексів, баз відпочинку, пансіонатів, особам з числа:
– студентів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
– студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
– студентів з багатодітних сімей;
– студентів, які під час навчання стали студентами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
– студентів, аспірантів і докторантів, які є донорами;
– студентів і аспірантів, які досягли значних успіхів у навчанні, науковій, спортивній, культурній і громадській діяльності;
– студентів з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статі 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
– студентів з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статі 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
– студентів з числа дітей, які віднесені до осіб, зазначених в абзацах четвертому-восьмому та чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
– студентів з числа дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти або помер) внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
– студентів з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщенні особи.
7.9. Здійснювати контроль за дотриманням у спортивно-оздоровчому таборі “Фігуровка” розпорядку дня, режиму та правил проживання студентами, аспірантами та докторантами.
7.10. Надавати підтримку студентським спортивним командам.
Спільні обов’язки:
7.11. Проводити роботу щодо залучення додаткових коштів для ремонту
приміщень та обладнання спортивно-оздоровчого табору “Фігуровка”.
7.12. Організовувати серед студентів та інших відпочиваючих в спортивно-
оздоровчому таборі “Фігуровка” культурно-масову, спортивну та оздоровчу роботу.
7.13. Проводити щорічні спортивні змагання за “Кубок студентського профкому”.
7.14. У спортивно-оздоровчому таборі “Фігуровка”:
– встановлювати порядок, режим роботи та комплектування змін;
– погоджувати Правила внутрішнього розпорядку табору, фінансовий кошторис, прийом та звільнення працівників;
– встановлювати вартість путівок, умови і порядок їх реалізації;
– здійснювати розподіл путівок та їх видачу.

8. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАТНІВ І ДОКТОРАНТІВ
8.1. Адміністрація університету забезпечує профком первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів необхідним для його роботи приміщеннями (кімната 2-53 та 2-52 у головному корпусі університету, кімнати 564 та кімната культурного центру на 5 поверсі (ліве крило) у навчальному корпусі, розташованому за адресою пл. Свободи, 6; кімнати студентських рад гуртожитків, що знаходяться у гуртожитку №9 (1 поверх, праве крило), гуртожитку №10 (1 поверх) та гуртожитку №11 (кімната №136) з обладнанням, освітленням, опаленням та обслуговуванням. Також адміністрація створює необхідні умови для роботи профкому, а саме: безкоштовне користування засобами зв’язку, розмножувальною технікою, комп’ютерами, доступом до глобальної мережі Інтернет, при необхідності надається транспорт та приміщення для проведення масових заходів, а також канцелярські товари для ведення діловодства.
Профкому студентів, аспірантів і докторантів надається право вільно розміщувати інформацію про свою діяльність у приміщеннях і на території університету в доступних для студентів, аспіратів і докторантів місцях. Адміністрація університету зобов’язується не використовувати майно та приміщення профкому студентів, аспірантів і докторантів для потреб інших підрозділів університету, громадських організацій, органів студентського самоврядування, фондів, асоціацій тощо.
8.2. Адміністрація університету сприяє проведенню навчання профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації.
8.3. Адміністрація зобов’язується не накладати дисциплінарні стягнення на студентів, аспіратів і докторантів, обраних до складу профкому, без погодження з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і
докторантів.
8.4. Адміністрація забезпечує своєчасне надходження у безготівковому порядку на
рахунок первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів членських внесків у розмірі 1% зі стипендій, премій та інших виплат студентів, аспірантів і докторантів та внесків до Профспілкового фонду соціальної допомоги здобувачам вищої освіти у розмірі 1% зі стипендій, премій та інших виплат студентів за їх згодою на підставі заяв, але не пізніше 3-х банківських днів після виплати стипендії.
8.5. Адміністрація зобов’язується не втручатися в діяльність та обмежувати права первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів.
8.6. Для забезпечення діяльності профспілкових бюро керівництво факультетів надає доступ до приміщень та необхідного обладнання.
8.7. Члени профкому первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів мають право:
– безперешкодно відвідувати аудиторії, лабораторії, спортивні споруд, гуртожитки та інші об’єкти, в яких навчаються, проживають або відпочивають студенти, аспіранти і докторанти;
– вимагати і одержувати від адміністрації університету відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються навчального процесу, виконання Угоди, дотримання законодавства про освіту та соціально-економічних прав студентів, аспірантів і докторантів;
– безпосередньо звертатися (усно або письмово) до посадових осіб університету;
– перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров’я, підприємств побутових послуг, що належать університету або їх обслуговують (з відома
або за дорученням профкому).
8.8. На штатних працівників профкому первинної профспілкової організації поширюються усі права, пільги та винагороди, що встановлені для працівників університету.
8.9. Членам профкому первинної профспілкової організації студентів, аспіратів і докторантів університету гарантуються можливості для здійснення їх повноважень, передбачених чинним законодавством та Угодою.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
9.1. Сторони, які уклали Угоду, несуть безпосередню відповідальність за виконання взятих зобов’язань.
9.2. Адміністрація і профком звітують про виконання Угоди не рідше одного разу
на рік. Хід виконання Угоди розглядається щорічно на конференції первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна із запрошенням адміністрації університету. Сторони Угоди інформують студентів, аспірантів і докторантів про хід її виконання.
9.3. Зміни та доповнення вносяться до Угоди протягом усього терміну її дії спільними поданнями ректора та профкому і набувають чинності після затвердження конференцією студентів, аспірантів і докторантів. Усі зміни та доповнення оформлюються протоколом та додаються до Угоди.
9.4. Усі додатки до Угоди є невід’ємною її частиною.
9.5. Сторони Угоди виконують її умови самостійно та через уповноважених осіб, які за своїми посадовими та функціональними обов’язками повинні забезпечувати виконання робіт певного напрямку.
9.6. При невиконанні або неналежному виконанні умов Угоди на вимогу профкому ректор зобов’язаний вжити заходів, передбачених законодавством, до особи, з вини якої порушуються чи не виконуються зобов’язання щодо Угоди.
9.7. Особи, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення, невиконання умов даної Угоди, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
9.8. Жодна зі сторін, що уклала Угоду, не може самостійно припинити її дію або вносити зміни в односторонньому напрямку.